Předmluva o. s. Hezké Jižní Město k společné Tiskové zprávě se společností Skanska a.s.

Správná rozhodnutí může přijímat každý z nás jen pokud jsou mu dostupné veškeré informace. Pro občana, je velmi obtížné se vyznat v současné situaci na Milíčově, kde se neorientují ani odborníci. Proto velmi vítáme, že Vás můžeme seznámit s naší první společnou tiskovou zprávou se společností Skanska.

Vedle věcných témat uvedených v tiskové zprávě  bylo důvodem našeho jednání s představiteli společnosti Skanska i nepravdivé obvinění v dopisu starosty Praha 11 Mgr. Mlejnského zaslaného účelově před volbami na náklady MČ Praha 11 místním občanům, kde uvedl: „Podle informací, které jsem získal ze společnosti Skanska, je patrné, že společnost se se zástupci sdružení domluvila, že je bude finančně podporovat“ .

Ze strany společnosti Skanska, a.s. jsme byli ubezpečeni, že společnost Skanska finančně nepodporovala o.s. Hezké Jižní Město.

Obdobně byl opakovaně občany na zastupitelstvech vyzván pan starosta Mgr. Mlejnský, aby svoji předvolební pomluvu doložil, což dosud neučinil.

Výbor o.s. Hezké Jižní Město

Tisková zpráva společnosti Skanska a.s. a o. s. Hezké Jižní Město

Investor výstavby obytného souboru Milíčovský háj společnost Skanska a odpůrce stávající podoby výstavby občanské sdružení Hezké Jižní Město usedli 20. 4. 2011 za společný stůl a začali hledat řešení problémů probíhající výstavby, které by bylo ku prospěchu jak nových, tak původních obyvatel Jižního Města. Společnost Skanska staví rozsáhlé sídliště v sousedství ochranného pásma přírodní památky „Milíčovský les a rybníky“ na základě povolení správních orgánů, které byly napadeny správními žalobami občanského sdružení.

Pro zvýšení transparentnosti probíhalo jednání za účasti zástupce mediátora ze společnosti Agora Central Europe – společnost pro demokracii a kulturu. Obě strany se shodly, že postupují zcela v souladu s právními postupy České republiky. Přesto vítězství či prohra ve správních žalobách řeší jen právní rovinu sporu, která sama o sobě nepřináší bezprostřední přínos samotným obyvatelům. Obě strany jsou si vědomy přes rozdílná východiska své odpovědnosti vůči místním i budoucím obyvatelům, především v oblasti pohody bydlení a ochrany životního prostředí. V rámci stávající situace je proto třeba hledat věcná řešení stávajících rozdílných stanovisek. Proto se strany dohodly na pokračování dalších společných jednání za účasti mediátora.

Dle stanoviska generálního ředitele společnosti Skanska D. Ťoka se Skanska necítí být vydírána podanými správními žalobami ve sporu mezi občanským sdružením Hezké Jižní Město a Magistrátem hl. m. Prahy ohledně vydaných správních rozhodnutí na územní rozhodnutí či stavební povolení na milíčovskou výstavbu.

OS Hezké Jižní Město prosazuje především snížení intenzity zástavby, rozšíření zelených ploch na úkor nové zástavby a zajištění občanské vybavenosti. Tato opatření by vedla i ke snížení intenzity dopravy, následného hluku, ke zvětšení objemu dešťových srážek zásobujících přírodní památku „Milíčovský les a rybníky“ a k zajištění základních veřejných služeb pro obyvatele nového sídliště.

Společnost Skanska a o. s. Hezké Jižní Město prohlašují, že toto jednání bylo prvním společným jednáním po podání správních žalob a že Skanska a. s. nikdy toto občanské sdružení, ani jeho členy finančně nepodporovala.

Skanska, a.s.

výbor o.s. Hezké Jižní Město