připravilo OS HJM

Seznam správních žalob podaných v souvisloti s výstavbou na Milíčově

číslo jednací Název Popis
31/12/2007 Žaloba proti rozhodnutí odboru stavebního MHMP č.j. S-MHMP 318571/2007/OST/Pi/Čv ze dne 19.října 2007 o zamítnutí odvolání žalobců proti rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu MČ Prahy 11. č.j. OV/2007/001168/Vac-sp, ze dne 25/05/07, kterým byla povolena stavba Obytný soubor  Milíčov, Praha 11 část sever , 3 bytové  domy (6 sekcí), veřejné osvětlení, komunikace, zpevněné plochy. z 3/01/2008 Vlastni text
Žaloba proti rozhodnutí odboru stavebníhoMHMP č.j. S-MHMP239679/2007/OST/Pi ze dne 26.června 2007 o zamítnutí žalobcova odvolání proti usnesení Odboru výstavby ÚMČ  Prahy 11, č.j. OV/2007/001168/Vac-vyl, ze dne 9/05/07, kterým rozhodl o tom, že žalobce není účastníkem řízení o povolení stavby zvané Obytný soubor Milíčov, Praha 11, část sever z 24/08/07
Rozsudek Městského soudu v Praze - I. Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 15.3.2007, č.j. S-MHMP- 21530/2006/OST/Fr, se z r u š u j e a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení  Městský soud tímto zrušil vydání územního rozhodnutí o umístění stavby č.j. OV/2006/004231/Vo-úr, které se jmenovalo "Obytný soubor Milíčov, Praha 11" . Územní řízení bylo zrušeno pro nezákonnost a pro vady řízení v několika bodech žaloby. Následně stavební odbor Magistrátu HMP vydal 2.2.2011, S-MHMP 331504/2007/OST/Fr, Rozhodnutí č.j. OV/2006/004231/Vo-úr ze dne 7.11.2006 se ruší a územní řízení se zastavuje. Tímto stavba Milíčov Sever je bez zákonného územního rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem, protože původní územní rozhodnutí sloužící k vydání stavebního povolení bylo zrušeno pro nezákonnost Městským soudem v Praze.Rozhodnutí městského soudu je závazné pro všechny stavební úřady.
Usnesení 11 A 58/2010 - 74 Městského soudu v Praze o přiznání odkladného účinku stavebního povolení na základě žaloby proti stavebnímu povolení na Milíčov JV -  rozhodnutí MHMP čj. S-MHMP 169587/2009/OST/Pv/Hn z 28.12.2009 (zamítnutí odvolání proti čj. OV/2008/003533/Dn, z 8.12.2008) povolení stavby „Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ stavba I. 27 bytových domů, veřejné a venkovní osvětlení; stavba II. komunikace, chodníky, opěrné stěny, zpevněné a nezpevněné plochy včetně cyklostezek. Prakticky to znamená, že stavebník musí přestat stavět, protože platnost stavebního povolení byla soudem odložena.
10.10. 2012 Městský soud v Praze, č.j. 5Ca 77/2009 - 126 na základě správní žaloby podané OS HJM zrušil pravomocné rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí

(Rozhodnutí podle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve věci povolení výjimky ze zákazů škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů a to kriticky ohrožených druhů živočichů skokana skřehotavého a silně ohrožených druhů živočichů- kuňky ohnivé, skokana zeleného, čolka obecného, čolka velkého, ještěrky obecné,slepýše křehkého a ledňáčka říčního z 5/03/08)

a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení

sp. zn. S-MHMP 169587/2009/OST/Pv/Hn v Praze 22. listopadu 2012
věc: žádost o obnovu řízení skončeného rozhodnutím o povolení stavby nazvané „Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ“, (stavba I a stavba II) na pozemcích parc. č. 583/13,583/25, 583/70, 583/74, 583/93, 583/94, 583/100, 583/101, 583/102 a 984 v k.ú. Háje a parc. č. 265/2 a 265/622 v k.ú. Újezd u Průhonic, sp. zn. S-MHMP 169587/2009/OST/Pv/Hn
 Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2012 čj. 5 Ca 77/2009 – 126 (právní moc nabyl 23. 10. 2012) bylo zrušeno rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí ze dne 29. 12. 2008 čj. 500/2197/503 21/08, kterým MŽP zamítlo odvolání OS HJM proti rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras zn. 03055/CK/2008 ze dne 13. 10. 2008, kterým bylo stavebníkovi povolena výjimka podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny (výjimka ze zákazu u zvláště chráněných živočichů ) pro realizaci stavby nazvané „Milíčovský háj jih a východ, obytný soubor“ — v důsledku uvedeného rozsudku neexistuje pravomocné rozhodnutí o této výjimce.  V důsledku uvedeného rozsudku neexistuje pravomocné rozhodnutí o výjimce ze zákazu u zvláště chráněných živočichů pro předmětnou stavbu.
Podkladem pro vydání uvedeného stavebního povolení  byla právě výjimka zrušená Městským soudem v Praze  — plyne to jasně z argumentace, kterou odvolací orgán použil k zamítnutí odvolací námitky OS HJM proti vydání stavebního povolení napadající právě neexistenci této výjimky:
„Lze tedy souhlasit, s tvrzením odvolatele, že v době vydání stavebního povolení nebylo předmětné rozhodnutí o výjimce z ochrany zvláště chráněných živočichů pravomocné. Uvedené rozhodnutí je však pravomocné v době vydání tohoto rozhodnutí o odvolání a toto pochybení tak není důvodem ke zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci stavebnímu úřadu, protože je zapotřebí postupovat podle § 89 odst. 2 správního řádu.“
Podmínky zrušené výjimky přitom determinují podmínky povolení stavby (jinak znějící výjimka by měla za následek jinou podobu stavebního povolení); resp. neexistence výjimky by znemožňovala vydat stavební povolení — zrušení (neexistence výjimky) odůvodňuje jiné řešení žádosti o vydání stavebního povolení. Jsou tak splněny podmínky (§ 100 odst. 1 písmeno b) správního řádu) pro obnovu předmětného stavebního řízení.

 5.12.2012 Usnesení Nejvyššího správního soudu zamítající přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podané stěžovatelem společností Skanska, a.s., ad 1) proti Rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2012 čj. 5 Ca 77/2009 – 126
"Nejvyšší správní soud v posuzované věci shledal, že přiznání odkladného účinku by bylo v rozporu s důležitým veřejným zájmem, spočívajícím v ochraně životního prostředí a zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů.
V posuzované věci je veřejný zájem dán předmětem právní úpravy, a to zákonem, který chrání přírodu a krajinu, v tomto konkrétním případě pak zvlášť chráněné živočichy. Neudělení výjimky není rozhodnutím, které by bezprostředně osobě zúčastněné na řízení ad 1) způsobovalo okamžitou újmu. Nejvyšší správní soud jako újmu nemůže shledat ani povšechné tvrzení o propadu prodejů bytů, protože nebylo nikterak vysvětleno, jak by přiznání odkladného účinku kasační stížnosti tento propad mohlo zastavit. Odkladný účinek kasační stížnosti totiž vůbec nijak nepresumuje výsledek rozhodnutí ve věci samé. Je proto zřejmé, že rozumní kupci vyčkají definitivního rozhodnutí správního orgánu ve věci samé a nespokojí se jen s rozhodnutím soudu o odkladném účinku, které je svou podstatou rozhodnutím předběžné povahy a nelze z něj předjímat budoucí rozhodnutí o věci samé.
S ohledem na znění § 73 odst. 2 s. ř. s., účinné od 1. 1. 2012, je při poměřování újmy, která by mohla navrhovateli vzniknout, třeba přihlédnout k újmě, která by mohla vzniknout jiným osobám a veřejnému zájmu. Pokud by osoba zúčastněná na řízení ad 1) použila rozhodnutí o přiznání odkladného účinku k tomu, aby získávala další kupce svých bytů, aniž by ve věci bylo rozhodnuto definitivně, pak by to mohlo tyto kupce poškozovat. Ochrana životního prostředí a zvláště chráněných živočichů je důležitým zákonem chráněným veřejným zájmem, a proto je třeba najisto postavit definitivním rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, zda žalovaný při této ochraně nepochybil, když vydal napadené rozhodnutí o potvrzení udělené výjimky.
Závěrem Nejvyšší správní soud připomíná, že usnesení o zamítnutí návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti je svou podstatou rozhodnutím předběžné povahy a nelze z něj předjímat budoucí rozhodnutí o věci samé."
10.5.2013 Nejvyšší správní soud zrušil dělení vyjímky pro kriticky a silně ohrožené živočichy.
Ministerstvo životního prostředí v případě výstavby v oblasti přírodní památky Milíčovské rybníky a les na pražském Jižním Městě nedostatečně odůvodnilo, že zájem na výstavbě bytů je skutečně veřejným zájmem (a nejen soukromým zájmem investora) a že tento zájem převažuje nad veřejným zájmem na ochraně zvláště chráněných živočichů. Takový je názor Nejvyššího správního soudu ve věci společnosti Skanska a.s. (osoba zúčastněná na řízení), které v roce 2008 ministerstvo povolilo výjimku podle zákona o ochraně přírody a krajiny pro realizaci stavby obytných domů v oblasti přírodní památky Milíčovské rybníky a les na pražském Jižním Městě. Výjimka byla udělena z obecného zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů; konkrétně ze zákazu rušit a poškozovat sídla užívaná živočichy – skokanem skřehotavým (kriticky ohrožený druh), kuňkou ohnivou, skokanem zeleným, čolkem obecným, čolkem velkým, ještěrkou obecnou, slepýšem křehkým a ledňáčkem říčním (silně ohrožené druhy). Proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (žalovaný) si podalo žalobu občanské sdružení Hezké Jižní Město. Městský soud v Praze žalobě vyhověl. Rozsudek městského soudu napadli kasační stížností žalovaný a společnost Skanska. Nejvyšší správní soud přisvědčil námitkám občanského sdružení a závěrům městského soudu; zejména se zabýval zákonností udělení předmětné výjimky. Zásadní otázkou bylo, v jakých případech může být výjimka z ochrany zvláště chráněných živočichů odůvodněna veřejným zájmem na výstavbě bytů. Soudci Nejvyššího správního soudu jsou přesvědčeni, že „veřejný zájem musí být výslovně formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého”. Veřejný zájem je přitom třeba vyvodit z právní úpravy, z právní politiky a z posouzení různých hodnotových hledisek podle úkolů veřejné správy v příslušné oblasti (sociální, kulturní, ochrany životního prostředí apod.). V posuzovaném případě je nesporným veřejným zájmem ochrana zvláště chráněných živočichů, protože napadené správní rozhodnutí je rozhodnutím o udělení výjimky z obecného zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto živočichů, přičemž předmětná výjimka byla udělena soukromé společnosti, která hodlá realizovat svůj investiční záměr, jehož cílem je s největší pravděpodobností její zisk. Skutečnost, že vedlejším důsledkem podnikatelské činnosti osoby zúčastněné na řízení je uspokojení bytové potřeby jejích zákazníků, ještě nemusí vytvářet odpovídající sociální veřejný zájem. „Ministerstvo nedostatečně odůvodnilo, v čem spatřuje naléhavý veřejný zájem na výstavbě bytů v příslušné lokalitě, kde tato výstavba zasahuje do ochrany zákonem zvlášť chráněných druhů, a to způsobem, který zvolila osoba zúčastněná na řízení. Pokud by pak snad i existoval naléhavý veřejný zájem na výstavbě bytů, nebylo prokázáno, že jej nelze uspokojit jiným řešením, které by realizovalo požadovaný záměr na výstavbě bytů a současně minimalizovalo případný zásah do zákonné ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů,“ shrnula rozhodnutí předsedkyně senátu NSS Kateřina Šimáčková.
Informace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 6 As 65/2012 ze dne 10. května 2013.
Sylva Dostálová
tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu Poslední aktualizace: 16.5.2013 Zdroj Nejvyšší správní soud

 

Seznam správních řízení za účasti OS HJM na Milíčově Jih

číslo jednací Název Popis
OŽP/2009/001612/Kutn-sp Rozhodnutí o vydání stavebního povolení - Obytný soubor Milíčovský háj jih  a východ - vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, retenční nádrž v areálu investora Praha , Háje, Chodov Vydáno rozhodnutí 23.6.2009, OS HJM podalo odvolání
OŽP/2009/001611/Kutn-sp Rozhodnutí o vydání stavebního povolení- Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ - SO32 retenční nádrž v prostoru bývalého rybníka, SO33 Odvodňovací příkopy na pozemcích v k.ú. Háje a Újezd u Průhonic Vydáno rozhodnutí, OS HJM podalo odvolání
00337/CK/2008
č.j. 500/2197/50321/08
Rozhodnutí podle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve věci povolení výjimky ze zákazů škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů a to kriticky ohrožených druhů živočichů skokana skřehotavého a silně ohrožených druhů živočichů- kuňky ohnivé, skokana zeleného, čolka obecného, čolka velkého, ještěrky obecné,slepýše křehkého a ledňáčka říčního z 5/03/08 10.10. 2012 Městský soud v Praze, č.j. 5Ca 77/2009 - 126 na základě správní žaloby podané OS HJM zrušil pravomocné rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení
OŽP/2008/003088/Kutn-sp.nsv Rozhodnutí  o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a stavební povolení Obytný soubor Milíčovský háj Jih a východ- číst vodovod, kanalizace a odvodnění území z 5/11/08 Vráceno MHMP na základě odvolání OS HJM
S-MHMP 29649/2009/OOP-V-14/R-3/Wi, následně č.j. OŽP/2008/003088/Kutn-zast. Usnesení o zastavení řízení z důvodu vzatí zpět žádosti investorem 27/04/09
OV/2008/003533/Dn - sp Rozhodnutí stavební povolení Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ 27 bytových domů (36 sekcí), veřejné a venkovní osvětlení z 8/12/2008 podána správní žaloba OS Hezké Jižní Město na základě které bylo vydáno Usnesení 11 A 58/2010 - 74 Městského soudu v Praze o přiznání odkladného účinku  stavebního povolení
OV/2008/003752/Dn Usnesení odepření nahlížení do spisu formou pořízení kopií z 05/11/08  podáno odvolání OS HJM
OV/2008/000741/Vo-úr Rozhodnutí o umístění stavby obytný soubor Milíčovský háj jih a východ , Praha 11 z 13/06/08 pravomocné rozhodnutí
500/1043/50321/08 Rozhodnutí MŽP ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje stanoveného § 50 zákona 114/92, konkrétně ze zákazu rušení, zraňování a usmrcování pro ohrožené druhy například užovka obojková, slavík obecný,... z 25/09/08, primární řízení MHMP S-MHMP-013444/2008/OOP-V-9/R-4Kr z 27/03/08 pravomocné rozhodnutí

Seznam správních řízení za účasti OS HJM na Milíčově Sever

číslo jednací Název Popis
S-MHMP 318571/2007/OST/PI/Čv Rozhodnutí o udělení stavebního povolení "Obytný soubor Milíčov - Praha 11 část sever 3 bytové domy (6sekcí), veřejné osvětelní, komunikace, zpevněné plochy"- potvrzení č.j. OV/2007/001168/Vac-sp ze dne 25/05/07
OV/2007/001168/Vac-vyl Usnesení ze dne 8/05/2007, že OS HJM nemá postavení účastníka stavebního řízení "Obytný soubor Milíčov - Praha 11 část Sever, potvrzeno MHMP S-MHMP 239679/2007/OST/Pi ze dne 26/06/07
OV/2007/001168/Vac- sp Rozhodnutí stavební povolení - "Obytný soubor Milíčov - Praha 11 část sever 3 bytové domy (6sekcí), veřejné osvětelní, komunikace, zpevněné plochy"
OV/2006/004231/Vo-úr Rozhodnutí o umístění stavby " Obytný soubor Milíčov, Praha 11, včetně komunikací, chodníků, veřejných řádů a přípojek inženýrských sítí a parkové plochy" ze dne 7/11/2006, které bylo potvrzeno MHMP S- MHMP 21530/2006/OST/Fr. Toto rozhodnutí bylo zrušeno Městským soudem v Praze 6Ca 148/2007 - 62 na základě žaloby OS HJM 29. září 2010.
OV/2007/001900/Vac-sou Souhlas s provedením ohlášené stavby - terénní úpravy v rámci stavby Obytný soubor Milíčov -Praha 11 část sever z 11/06/07 Oprávněnost podání potvrdil Městský soud v Praze zrušením Územního rozhodnutí pro Milíčov Sever.
41/ŘI/0720842.03/07/PPX Česká inspekce životního prostředí - podnět zrušení správních řízení které byly vydány v rozporu se zákonem č. 100/2001 ma území Milíčov -sever z 9/08/07. Oprávněnost podání potvrdil Městský soud v Praze zrušením Územního rozhodnutí pro Milíčov Sever.

Seznam správních řízení za účasti OS HJM nezařazená

číslo jednací Název Popis
23.1.2011 Výzva Ministerstva pro místní rozvoj jako orgánu státního dozoru MHMP, aby změny kódu míry využití území byly pořizovány jako změny územního plánu, t.j. podle § 55 odst. 2 stavebního zákona Stanovení kódu míry využití území v ÚP SÚ HMP je způsobilé zasáhnout do práv veřejnosti a vlastníků nemovitostí, a proto pochybení by při soudním přezkumu s nejvyšší pravděpodobností vedla ke zrušení rozhodnutí
OŽP/2009/002232/Vysk Informování občanského sdružení o zahajovaných správních řízeních dle vodního zákona podána žádost
88147/ENV/07 Odpověď Ing. Honové, ředitelky odboru EIA, MŽP ohledně výstavby na Milíčově z 22/11/2007
6128/M/07//74953/ENV/07 Odpověď Martina Bursíka, ministra životního prostředí senátoru Štětinovi ohledně výstavby na Milíčově z 29/10/2007
OŽP/2007/002046/Vysk Stanovisko k činnosti investora na Milíčově
č.j.561/2007/Ml Vyjádření pana starosty Mgr. Mlejnského ke spolupráci MČ Praha 11 s OS Tarrouca
č.j. 306/2007/Ml Vyjádření pana starosty Mgr. Mlejnského ke plánované výstavbě na Milíčově z 31/05/07 na žádost o informace zaslenou OS HJM 01/03/07
OÚR/2007/000288/Pok Na základě odvolání OS HJM proti neposkytnutí informací dle 123/98 byly posyktnuty následující studie:
- Studie posouzení oblasti Hájů -prof. Ing. arch. Karel Maier a Ing. arch. Peter Preninger
- Praha 11- studie posouzení - Ing. arch.Jiří Trojan
tyto klíčové studie jsou k dispozici na odboru územního rozvoje MČ Praha 11 a právo o činění si kopií vychází ze zákona 123/98
NM/514/700/0621257/ENV/06 Vyjádření k výstavbě na Milíčově Ing. Jiráskové ředitelky sekce technické ochrany ŽP ze dne 24/04/2007
MMR 13 407/2006/- 131/64  Vyjádření ředitele odboru MMR  arch. Kalivody ze dne 10/05/2006
489/19/R/2004 Usnesení Městská část Praha 11- souhlas Milíčov - bytová zástavba z 29/06/2004
bez odezvy z sekce otevřený dopis OS HJM ředitelce Sekce útvaru rozvoje města MHMP Ing. Kubíková ze dne 23/05/05, který byl publikován v časopisu architekt
č.j. 24/2006/šo Vyjádření paní starostky Šorfové z 26/01/06 k petici občanů Milíčova, přes tísíc podpisů, předané 19/01/2006
č.j. SURM/15614/2004 Informace z 3/01/2005 o projednávání navýšení koeficientů využití území na základě žádosti OS HJM ze dne 29/10/2004 s OS HJM nikdy nebylo na SURM jednáno, jen bylo OS HJM informováno o projednávání