Odbor ochrany prostredi,

MHMP

Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

V Praze 3.4.2008

Kontaktní adresa

Občanské sdružení Hezké Jižní Město,

Eva Šulistová

Stříbrského 687

149 00 Praha 4

Věc:
Odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru zvláště chráněných částí přírody, podáním u MHMP, odboru ochrany prostředí, proti rozhodnutí o povolení výjimky k činnostem zákonem zakázaných v ustanovení § 50 zákona 114/92 ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona a § 56 odst. 3 zákona ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, konkrétně ze zákazů rušení, zraňování a usmrcování pro následující ohrožené druhy, které jsou taxativně definovány vyhláškou MŽP 395/1992:

Bezobratlí (Avertebrata)

Obratlovci (Vertebrata)

Obojživelníci (Amphibia)

Plazi (Reptilia)

Ptáci (Aves)

z důvodu, že výstavba 750 bytů , 67 502 m2 hrubé podlažní plochy, pro 2 204 obyvatel v dotyku s Přírodní památkou Milíčovský les a rybníky v nejhustěji osídlené části ČR povede ke zničení dosud neobhospodařované louky značné plochy, která se stala od doby výstavby Jižního Města před 30 lety přirozeným biotypem pro výše uvedené ohrožené druhy určené vyhláškou. Nejenom, že dojde k zničení louky, ale i veškeré dešťové srážky spadlé na komunikace budou odvedeny 1,5 km dlouhou stokou do rybníka Vrah, a tak vláha bude nejenom chybět na předmětném území, ale i v území Natura 2000, kde je chráněn tesařík obrovský. Tím dojde ke zhoršení životního prostředí pro ohrožené druhy oproti současnému stavu, což je v rozporu s požadavky na udělení vyjímky § 56 (1) h) a e).

Citujeme ze zákona 114/92

§ 56 Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů

h) z ostatních naléhavých důvodů s výrazně převažujícím veřejným zájmem včetně těch, které jsou sociální a ekonomické povahy, jež mají příznivé důsledky pro životní prostředí

Výjimku lze udělit jen tehdy, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a pokud populace daného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany

Zdůvodnění

  1. Nezákonné zpochybňování oprávnění ochrany vyjmenovaných druhů , které jsou uvedeny v příloze číslo III. Části 3. vyhlášky MŽP ČR č. 395/92.
  2. Nezdůvodnění výjimky ze zákona opravňující tuto změnu dle úplné citace § 56 odst. 3 odst e) a h)
  3. Nepravdivé účelové argumentace, že „nové řešení zlepší hydrologické poměry v místě v návaznosti na přírodní památky Milíčovský les a rybníky (oproti současnému stavu a negativnímu trendu), aby šlo zdůvodnit dle § 56 odst. 3 odst e) zvýšení ochrany stanovišť a druhé a dle h) příznivé důsledky stavby na životní prostředí“
  4. Z důvodu nenalezení uspokojivejšího řešení dle § 56 zákona, přestože takovým řešením je snížení intenzity zástavby a zvýšení koeficientu zeleně (plochy) v předmětném území dle návrhu z roku 1999 schválenému zastupitelstvem
  5. nevypořádání se s námitkami účastníků řízení včetně antropogenních vlivů a možnosti udržitelnosti druhů v tomto území ve vzájemných vazbách
 1. Nezákonné zpochybňování oprávnění ochrany vyjmenovaných druhů , které jsou uvedeny v příloze číslo III. Části 3. vyhlášky MŽP ČR č. 395/92.

Rozhodnutí je nezákonné již tím, že zpochybňuje a subjektivně interpretuje jednoznačně vyjmenovaný předmět ochrany ve vyhlášce 395/92. Odvolávání se na zcela nekonkrétní citace z červené knihy bez konkrétní citace (rok vydání) s obecným poukazem , že: „ Zařazení výše uvedených druhů mezi druhy zvláště chráněnými nemá vědecké opodstatnění a devalvují smysl druhové ochrany vůbec“. Toto tvrzení může být podnětem autorů pro akademickou diskusi a i třeba v důsledku pro aktualizaci vyhlášky, ale do této doby jsme všichni povinni se vyhláškou řídit a nemůžeme jí zpochybňovat, což je zásadním nástrojem Rozhodnutí OOP MHMP. Navíc druhy obsažené v červených knihách nemusí být totiž ze zásady chráněny (najdeme druhy v červené knize, které nejsou součástí vyhlášky), zatímco druhy zaznamenané ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., k zákonu o ochraně přírody a krajiny jsou chráněny bez výjimky.

 1. Nezdůvodnění výjimky ze zákona opravňující tuto změnu dle úplné citace § 56 odst. 3 odst e) a h)

 1. Nepravdivé účelové argumentace:„Nové řešení zlepší hydrologické poměry v místě v návaznosti na přírodní památky Milíčovksý les a rybníky (oproti současnému stavu a negativnímu trendu), aby šlo zdůvodnit dle § 56 odst. 3 odst e) zvýšení ochrany stanovišť a druhé a dle h) příznivé důsledky stavby na životní prostředí“

 1. Z důvodu nenalezení uspokojivejšího řešení dle § 56 zákona, přestože takovým řešením je snížení intenzity zástavby a zvýšení koeficientu zeleně (plochy) v předmětném území dle návrhů z let 1999-2002

Je zřejmé, že OOP MHMP porušil ustanovení §56, „Výjimku lze udělit jen tehdy, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a pokud populace daného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany“. OOP MHMP totiž takové řešení nehledal, protože kdyby ho hledal, tak by zjistil, že byly v roce 1999-2002 zpracovány studie, které počítaly s výstavbou v daleko menší míře s využitím původních luk jako přirozeného přechodu mezi stávající zástavbou a Přirodní památkou. Záměr z roku 1999 byl předmětem změny územního plánu, která byla odsouhlasena zastupitelstvem. Současné pojetí, které svojí intenzitou na okraji převyšuje původní zástavbu nebylo schváleno zastupitelstvem a není vyváženým řešením z pohledu udržitelného rozvoje, ale jen maximalizací zisku investora, což je jeho legitimní cíl, ale je v rozporu se zákonem 114/92.

 1. nevypořádání se s námitkami účastníků řízení včetně antropogenních vlivů a možnosti udržitelnosti druhů v tomto území ve vzájemných vazbách

V analýze není popsán vliv nových obyvatel na životní prostředí výše uvedených živočichů. Počet obyvatel by se měl zvýšit až o 3 000. OOP MHMP uvádí „Námitku, že nejsou zmapovány vlivy zásahu výstavby na populaci a kvantifikovány absorpční schopnosti přilehlého okolí včetně Přírodní památky milíčovský les a rybníky pokládá Oop MHMP za neodůvodněnou.“ Vzhledem k tomu, že OOP MHMP nepodpořil svoje vyjádření odbornými podklady ohledně antropogenních vlivů, porušil OOP MHMP dle správního řádu práva OS HJM jako účastníka řízení.

 1. Závěr

Podklady v Rozhodnutí OOP MHMP jsou v přímém protikladu se stavem na Milíčově a je to velmi tristní čtení, a proto Vás žádáme, abyste postupovali podle zákona, protože nesjou důvody k udělení vyjímky.Vzhledem k tomu, že dle §50 jsou pro výjmenované živočichy „Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop“ obracíme se na Vás, abyste vydali předběžné opatření, které by zamezilo likvidaci biotopu – povolovaného v rámci probíhajícího správního řízení na kácení stromů u Odboru životního prostředí na Praze 11 OŽP/2008/001017/Vysk.

Udělení jakékoliv vyjímky ze zákona musí být chápáno v právním státě jako nástroj pro mimořádné situace, které jsou skutečně výjimkou. Proto musí být důvody pro udělení vyjímky jednoznačně a nezpochybnitelně definovány, aby mohly být i soudně přezkoumatelné.

Za OS HJM Eva Šulistová