Společnost Skanska oznámila 15. září 2014 zahájení prodeje poslední etapy projektu Milíčovský háj Lesní, podle nedaleké Přírodní památky Milíčovský les a rybníky a to přesto, že Nejvyšší správní soud, respektive již Městský soud v Praze zrušil společnosti Skanska Vyjímku z ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů vydanou MŽP, která je podmínkou platnosti Územního rozhodnutí pro Milíčov jih a východ.

 • Jak pociťují důsledky nesmyslné výstavby sídliště v chráněném mokřadu sami noví obyvatelé v roce 2016??? Více zde.
 • Výstavba společnosti Skanska Lesní přímo zasahuje do života stovky kriticky a silně ohrožených živočichů patřících do desítky zvláště chráněných druhů v místě výstavby. Dnes není sporu o to, že výstavba zasahuje nejenom do života a výskytu těchto zvláště chráněných živočichů a jejich biotopu, ale i do vodní bilance mokřadu, nejcennějšího místa Přírodní památky Milíčovský les a rybníky.

  Zákon 114/92 ve svém §50  říká: "Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop."

  Skanska nyní ve sporech s ČIŽP tvrdí, že Vyjímku z ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů nepotřebuje, protože zvláště chránění živočichové a jejich biotop je již výstavbou zničen. Toto své tvrzení dokládá i skutky, kdy od roku 2013 bez platné Vyjímky z ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů, systematicky cíleně likviduje biotop zvláště chráněných živočichů. Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které není schopno respektovat požadavky v Odůvodnění Nejvyššího správníhou soudu nyní tvrdí, že Skanska platnou Výjimku nepotřebuje.

  Občanské sdružení Hezké Jižní Město považuje postup Skanska, respektive MŽP za nezákonný a podalo několik správních žalob, které projednává správní soud. Jsme přesvědčeni, že u soudu o nezákonném postupu MŽP uspějeme stejně, jako jsme uspěli se zrušením Vyjímky z ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů vydanou MŽP a jsme přesvědčeni, že tentokrát rozhodnutí soudu bude vykonatelné.

  Věříme, že nyní poučená společnost Skanska z minulosti zevrubně informuje zájemce o koupi bytů na Milíčově o probíhajících soudních sporech, aby pak nebyli zájemci o koupi bytu překvapení z rozhodnutí soudů. Je pravdou, že v České republice je nízká úroveň vymahatelnosti práva, ale tento stav se postupně zlepšuje a nelze na stav z minulosti spoléhat.

  Když navštívil Prahu soudce Odvolacího královského soudu v Londýně, tak byl zaskočen otázkou, jak ve Velké Británii funguje systém předběžných opatření v oblasti ochrany přírody, aby investor nepostavil budovou dříve, než soud rozhodne. Soudce otázku vůbec nechápal, protože s takovým chováním investora se ve své praxi soudce ještě nesetkal. Jen se vyjádřil, že soud by takové chování pravděpodobně chápal jako pohrdání soudem, protože rozhodnutí soudu by bylo obtížněji vykonavatelné. Na druhou stranu by jistě vedlo k odstranění stavby a k uvedení místa do původního stavu. A tak bohatý investor, banka se ještě ve Velké Británii nenašel.

  Všem zainteresovaným doporučujeme pročíst Odůvodnění Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o neudělení předběžného opatření společnosti Skanska a MŽP a samotné Odůvodnění Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení Vyjímky z ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů.

  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) svým rozhodnutím z 28.2.2014 zakázala společnosti Skanska při výstavbě bytového komplexu na Milíčově činnost, která by mohla způsobit nedovolenou změnu zvláště chráněných částí přírody, spočívající v provádění stavebních prací, terénních úprav, výkopových prací, skrývkách a navážkách na takto vymezených částech stavbyyy

  Toto Rozhodnutí ČIŽP je důsledkem toho, že Ministerstvo životního prostředí neudělilo 13.9.2013 společnosti Skanska Vyjímku z ochrany kriticky a silně ohrožených druhů, která je podmínkou pro platnost Územního a stavebního rozhodnutí. Původní udělená vyjímka z ochrany kriticky silně ohrožených druhů z roku 2009 byla předtím pravomocně zrušena Městským soudem v Praze již v říjnu 2012. Společnost Skanska neuspěla při podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, který potvrdil zrušení vyjímky a stanovil podmínky, které dosud společnost Skanska nesplnila, aby jí mohla být vyjímka nově udělena.  Společnost Skanska ničí tedy nezákonně chráněné kriticky a silně ohrožené živočichy včetně naturových druhů od pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze v říjnu 2012.

  Ministerstvo životního prostředí neudělilo 13.9.2013 společnosti Skanska Vyjímku z ochrany kriticky a silně ohrožených druhů, kterou žádala pro výstavbu sídliště Milíčov

  Tento výrok je zcela logický, protože výstavba na Milíčově nesplňuje žádnou z podmínek pro udělení vyjímky, kterou stanovil Ministerstvu životního prostředí (MŽP) Nejvyšší správní soud.

  Ekofórum: Boj občanského sdružení Hezké Jižní město o zachování biotopu zvláště chráněných živočichů na Milíčově zde

  Požadavky OS HJM na řešení situace po pravomocném zrušení vydání Vyjímky z kriticky a silně ohrožených živočichů 10.10.2012 Městským soudem v Praze

  OS Hezké Jižní Město vyzvalo společnost Skanska, aby s ohledem na kupce bytů na Milíčově a své etické principy, hodnoty v oblasti životního prostředí vyjádřené ve svém firemním kodexu:

  Společnost Skanska v lednu 2013 se přihlásila na jednání s OS HJM, že si nechá zpracovat studii proveditelnosti jak zajistit, aby v důsledku výstavby Milíčova nechyběla svedením do kanalizace dešťová voda v Přírodní památce Milíčovský les a rybníky a území Natura 2000 a OS HJM tento postoj považuje za vstřícný v tomto jediném bodu.

  Výše uvedené body byly ústně tlumočeny společnosti Skanska na společných jednáních v prosinci 2012 a lednu 2013, byly součástí vyjádření OS HJM k Kasační stížnosti podané společností Skanska a MŽP  a byly schváleny včetně postupu členskou schůzí OS HJM. Výše uvedené body OS HJM zároveň ukazují, že zájmy ochrany životního prostředí a zájem na bydlení nejsou v rozporu, pokud nevidíme jen zisk a ctíme základní kulturní hodnoty. Věříme, že společnost Skanska se s ohledem na své hodnoty vyjádřené v etickém kodexu o životním prostředí a kupce bytů  postaví k vyjádření Nejvyššího správního soudu čelem a nebude se schovávat za státní úředníky, kteří nejsou dnes vybíráni podle svých odborných schopností, ale loyality k mocným, a proto často rozhodují v rozporu se zákony a jejich jedinými vykladači, soudy.

  OS HJM

  Tisková zpráva Nejvyššího správního soudu k Milíčovu z 16.5.2013, veřejný zájem musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého

  Ministerstvo životního prostředí v případě výstavby v oblasti přírodní památky Milíčovské rybníky a les na pražském Jižním Městě nedostatečně odůvodnilo, že zájem na výstavbě bytů je skutečně veřejným zájmem (a nejen soukromým zájmem investora) a že tento zájem převažuje nad veřejným zájmem na ochraně zvláště chráněných živočichů.

  Takový je názor Nejvyššího správního soudu ve věci společnosti Skanska a.s. (osoba zúčastněná na řízení), které v roce 2008 ministerstvo povolilo výjimku podle zákona o ochraně přírody a krajiny pro realizaci stavby obytných domů v oblasti přírodní památky Milíčovské rybníky a les na pražském Jižním Městě. Výjimka byla udělena z obecného zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů; konkrétně ze zákazu rušit a poškozovat sídla užívaná živočichy – skokanem skřehotavým (kriticky ohrožený druh), kuňkou ohnivou, skokanem zeleným, čolkem obecným, čolkem velkým, ještěrkou obecnou, slepýšem křehkým a ledňáčkem říčním (silně ohrožené druhy). Proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (žalovaný) si podalo žalobu občanské sdružení Hezké Jižní Město. Městský soud v Praze žalobě vyhověl. Rozsudek městského soudu napadli kasační stížností žalovaný a společnost Skanska.

  Nejvyšší správní soud přisvědčil námitkám občanského sdružení a závěrům městského soudu; zejména se zabýval zákonností udělení předmětné výjimky. Zásadní otázkou bylo, v jakých případech může být výjimka z ochrany zvláště chráněných živočichů odůvodněna veřejným zájmem na výstavbě bytů.

  Soudci Nejvyššího správního soudu jsou přesvědčeni, že „veřejný zájem musí být výslovně formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého”. Veřejný zájem je přitom třeba vyvodit z právní úpravy,  z právní politiky a z posouzení různých hodnotových hledisek podle úkolů veřejné správy v příslušné oblasti (sociální, kulturní, ochrany životního prostředí apod.).

  V posuzovaném případě je nesporným veřejným zájmem ochrana zvláště chráněných živočichů, protože napadené správní rozhodnutí je rozhodnutím o udělení výjimky z obecného zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto živočichů, přičemž předmětná výjimka byla udělena soukromé společnosti, která hodlá realizovat svůj investiční záměr, jehož cílem je s největší pravděpodobností její zisk. Skutečnost, že vedlejším důsledkem podnikatelské činnosti osoby zúčastněné na řízení je uspokojení bytové potřeby jejích zákazníků, ještě nemusí vytvářet odpovídající sociální veřejný zájem.

  „Ministerstvo nedostatečně odůvodnilo, v čem spatřuje naléhavý veřejný zájem na výstavbě bytů v příslušné lokalitě, kde tato výstavba zasahuje do ochrany zákonem zvlášť chráněných druhů, a to způsobem, který zvolila osoba zúčastněná na řízení. Pokud by pak snad i existoval naléhavý veřejný zájem na výstavbě bytů, nebylo prokázáno, že jej nelze uspokojit jiným řešením, které by realizovalo požadovaný záměr na výstavbě bytů a současně minimalizovalo případný zásah do zákonné ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů,“ shrnula rozhodnutí předsedkyně senátu NSS Kateřina Šimáčková.

   

  Informace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 6 As 65/2012 ze dne 10. května 2013.

   

  Sylva Dostálová

  tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

  Poslední aktualizace: 16.5.2013
  Zdroj Nejvyšší správní soud