Otevřený dopis

  

starostovi Městské části Praha 11 Mgr. Daliboru Mlejnskému

a

členům Místního zastupitelstva Městské části Praha 11,

 

ve věci ohrožení životního prostředí v oblasti Háje –jih

V Praze 17.4.2009

 

Vážený pane starosto,Vážené členky a členové zastupitelstva,

 

obracíme se na Vás jako na volené zástupce občanů v souvislosti s nevratnými dopady výstavby sídliště Milíčovský háj, kterou realizuje firma Skanska.

 

V současné době je dokončováno prvních 6 domů a je připravována další etapa. Občanské sdružení Hezké Jižní Město požádalo o posouzení přední experty z Národního muzea a Botanického ústavu ČSAV v oblasti ohrožené fauny, a flory a dostalo od nich velmi alarmující vyjádření k probíhajícímu procesu Udělování výjimek ze zákona o ochraně přírody 114/92 na Milíčově.

 

Z dokumentů, které přikládáme v přílohách   Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3 , je zřejmé, že výstavba významně ohrožuje živočichy a faunu v místě výstavby, ale svedením dešťové vody kanalizací do rybníka Vrah i výskyt kriticky či silně ohrožených druhů v přilehlém mokřadu. Živočichové na Milíčově spadají pod nejvyšší stupeň ochrany v ČR. Z předložených posudků je zřejmé, že nebyl dostatečně proveden terénní průzkum lokality,     a to přesto, že je uváděn v samotném posudku investora význam mokřadu na území bývalého stavebního dvora na území výstavby. Přestože jsou z lokality historicky známy i výskyty 2 kriticky a 4 silně ohrožených druhů cévnatých rostlin, nepožádal investor o Udělení výjimky ze zvláště chráněných rostlin..

 

Udělení výjimky z ohrožených druhů z zákona 114/92 je možné pro tento stupeň ochrany živočichů pouze za předpokladu, že udělení výjimky je ve veřejném zájmu. Proto se Vás ptáme jako zástupce občanů, kteří definují veřejný zájem na Praze 11 za  vedení koalice ODS a ČSSD, zda se ztotožňujete s tím, že přehuštěná výstavba soukromého investora z důvodu maximalizace jeho zisku je/není je ve veřejném zájmu na Jižním Městě proti ochraně ohrožených zvláště druhů chráněných zákonem 114/92?

 

          Vzhledem k tomu, že je dle našeho názoru udělení Výjimky v rozporu  s českými zákony, obrátili jsme se na soud, aby tento výklad  potvrdil či vyvrátil. Jsme přesvědčeni, že je potřeba ohrožené druhy chránit a udělování Výjimek ze zákona na jejich ochranu je pro nás na Jižním Městě nepřijatelné. Domníváme se, že by se měly zákony na Jižním Městě dodržovat, zejména pak     zákony na ochranu přírody bez jakýchkoli Výjimek.     

 

Možná se zdá, že pár ještěrek, ptáků, slepýšů, obojživelníků, o které Jižní Město přijde, nemůže vyvážit společenský přínos daný dalšími stovkami nových bytů v již nejhustěji osídlené lokalitě ČR.. Bohužel, opak je však pravdou. Systematické  plíživé ničení přírody a přezíravý postoj  vůči udržitelnému rozvoji dovedl Jižní Město na pokraj vyváženého soužití mezi lidmi vůbec. Zlikvidované milíčovské mokřady, přehuštěné ulice plné aut, nemožnost zaparkovat, hluk a  denodenní boj o parkovací místa – to vše je důsledkem neuváženého zahušťování lokality, dostavované navíc bez jakékoli  občanské vybavenosti.

 

Život v blízkosti takovéto stavby je  velmi problematický. Prašnost a hluk je značný a vedl dokonce k neprodyšnému oplocení Mateřské školky Sulanského. Plot sice může zmírnit dopady stavby, ale není možné v jejím zájmu oplotit  vše, co se v lokalitě vyskytuje a trpí stejně jako děti v MŠ.

Za chvíli již nebude stačit postavit zeď dělící lidi od prachu a špíny, rozmanitá fauna a flora postupně vymizí a jediná zvířata, která tu budou s námi žít, budou psi chránící nás před sídlištní samotou a námi samotnými.

 

    Apelujeme proto na  všechny zastupitele s výzvou, aby se zasadili o zodpovědnější přístup k ochraně milíčovské fauny a flory a o zodpovědnější ochranu zájmu bydlících obyvatel.

 

    Dále Vás žádáme, abyste požadovali po orgánech činných v oblasti ochrany životního prostředí, aby se zasazovaly o důsledné dodržování Zákona o ochraně přírody a krajiny     č. 114/92, a proto prošetřily postup v lokalitě Milíčov z pohledu činností investora a udělených výjimek jak na území zástavby s názvem Milíčov Sever, tak na území zástavby Milíčov Jih pro ohroženou faunu a floru.

 

V níže uvedených dokumentech přikládáme další podrobnosti k naší výzvě.

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Zástupci o.s. Hezké Jižní Město

Ing. Radka Soukupová

Ing. Jiří Krautwurm, PhD.

Mgr. Zděnek Kvítek, PhD

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vážení,

  

Ohrožení živočichové a rostliny se nacházejí jak na území výstavby společnosti Skanska, tak i v mokřadu na severozápadním předpolí Milíčovského rybníka. Jsou chráněni spolu se svými stanovišti zákonem č. 114/92. Správní orgány se zabývaly v řízení o udělení výjimky z ochrany ohrožených druhů výskytem pouze následujících chráněných živočichů, které jsou dle vyhlášky MŽP 395/1992 rozděleny dle závažnosti ohrožení na tři kategorie, my pro stručnost neuvádíme ohrožené druhy bezobratlých.

  

3.1       Ohrožené druhy

Ropucha obecná          -                         Bufo bufo

Užovka obojková        -                 Natrix natrix

Slavík obecný              -                           Luscinia megarhynchos

  

3.2       Silně ohrožené druhy

Kuňka ohnivá                          Bombina bombina

Skokan zelený                         Rana kl. Esculenta

Čolek obecný                          Triturus Vulgaris

Čolek velký                             Triturus cristatus

Ještěrka obecná                       Lacerta agilis

Slepýš křehký                          Anguis fragilis

Ledňáček říční                         Alcedo atthis

  

3.3       Kriticky ohrožený druh

Skokan skřehotavý                  Rana ridibunda

  

Česká legislativa nezná vyšší stupeň ochrany, než zajišťuje pro Kriticky ohrožené druhy vyskytující se na Milíčově. Navíc z evropského pohledu ochrany ohrožených druhů patří na Milíčově žijící kuňka ohnivá a čolek velký do Seznamu druhů živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštní oblasti ochrany dle Přílohy II směrnice 92/43/EHS (Natura 2000).

  

Výjimka ze zákona byla vydána správním orgánem z důvodu bytové zástavby na Milíčově z následujících důvodů:

•          z ostatních naléhavých důvodů s výrazně převažujícím veřejným zájmem, které jsou ekonomické povahy, jež mají příznivé důsledky pro životní prostředí podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. h),

•          dále pak za účelem ochrany živočichů skokana skřehotavého a zeleného, kuňky obecné, čolka velkého a obecného a ledňáčka říčního a jejich stanovišť podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. e) zákona

•          pro účely opětovného osídlení určitého území populací slepýše křehkého a ještěrky obecné podle ust. § 56 odst. 3 písm. g) zákona

              Podle uvedených ustanovení zákona (§ 56):

(3)       Výjimku         ze           zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů lze udělit jen

e)    za účelem ochrany živočichů, rostlin nebo jejich stanovišť nebo ochrany přírodních stanovišť,

g)    pro účely opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného  vysazení v původním areálu druhu nebo pro chov v zajetí pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin,

h)    z ostatních naléhavých důvodů s výrazně převažujícím veřejným zájmem včetně těch, které jsou sociální a ekonomické povahy, jež mají příznivé důsledky pro životní prostředí,...

                                                                Výjimku lze udělit jen tehdy, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a pokud populace daného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany.

  

  

Dle výše uvedeného vyplývá, že nebyla společnosti Skanska Reality a.s. se sídlem Kubánské nám. 13191/11, Praha 10 udělena Výjimka ze zákona 114/92:

  

a) ze zabíjení populace slepýše křehkého a ještěrky obecné

  

Je zřejmé, že udělená výjimka se vztahuje jen na ty exempláře slepýše a ještěrky, které budou odchyceny herpetologem před zahájením stavby, nikoliv na exempláře, které se herpetologovi nepodaří na předmětné lokalitě odchytit včas a budou tak živočichové zabiti během skrývkových prací.

  

Citujme z vyjádření RnDr. Jiřího Moravce, CSc. : „Odchyt a transfer exemplářů vyskytujících se na území stavby je počin velmi problematický (viz také Vojar 2007) a v tomto konkrétním případě představuje pouze pokus o řešení etické stránky věci. Slepýši jsou vzhledem ke svému skrytému způsobu života na příslušné lokalitě za dané situace nevychytatelní a ani v případě ještěrek nelze počítat s kvantitativním vysbíráním lokality. Přenos druhů vykazujících dlouhodobější věrnost domovským okrskům a v případě ještěrek i teritorialitu samců nepovede ve většině případů k záchraně daných jedinců, ale k jejich traumatizaci a vystavení snadnější predaci či jiné likvidaci. Současně mohou přenesení jedinci negativně zasáhnout do stávajících populací daných druhů na místech, na která byli přeneseni. Tímto způsobem nedojde ani k posílení jiných populací.“

  

Žádáme tímto, aby bylo požadováno po investorovi i Udělení výjimky ze zabíjení slepýše křehkého a ještěrky obecné nebo aby byla zpracována metodika autorizovanou osobou, která nade vší pochybnost zajistí, že nebude zabit ani jeden silně ohrožený druh a která bude účinně a účelně kontrolovatelná orgány ochrany přírody MČ Praha 11.

  

  

b) investor nepožádal o výjimku z ochrany pro zvláště chráněné rostliny

  

Přitom v relativně nedávné minulosti (konec 80. let minulého století, viz literatura ve vyjádření Dr. Petříka ) zde byly potvrzeny dva kriticky ohrožené taxony, 4 silně ohrožené, 13 ohrožených a  17 vzácnějších taxonů vyžadujících další pozornost. Z toho jsou 3 kriticky ohrožené a 6 silně ohrožených podle přílohy vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. a další 4 chráněny podle mezinárodních konvencí CITES (viz tabulka v příloze Dr. Petříka).

  

  

c) nebyla udělena Výjimka ze zákona 114/92 dle §48 pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů vyskytujících se na lokalitě společnosti Skanska Milíčov Sever, například pro vyskytující se ještěrku obecnou a slepýše křehkého

  

  

  

  

Vážený pane starosto, vážené členky a členové zastupitelstva, prokažte veřejnosti svůj zájem na vyváženém procesu rozvoje Jižního Města v lokalitě Háje-jih.  Společnost Skanska je významný investor, který se domnívá, že stačí věnovat pár milionů na opravu hřiště, a  tím je jeho zodpovědnost za zničené území vyřízena.  Dopady stavby se však neprojeví okamžitě, ale budou mít trvalý charakter. Zničení životního prostředí bude dle odborníků nevratné.

 

 

 

                                  Obracíme se na Vás jako na zástupce, kteří hájí zájmy široké veřejnosti.  Zasaďte se, o           to, aby byla do zahájení další etapy výstavby zpracována:

·        detailní analýza současného stavu s ohledem na vyjádření Dr. Petříka a Dr. Moravce (v příloze č. 1 a 2)

·        popsány kroky orgánů životního prostředí na Praze 11 při kontrole dodržování zákona 114/92, se zvláštním zřetelem k § 48,§49,§50 společností Skanska

·        popsány kroky orgánů životního prostředí na Praze 11 s ohledem na § 76 a § 77 zákona 114/92

·        popsány plánované kroky orgánů životního prostředí MČ Praha 11.

  

  

  

                                  Prokažte, prosím, Váš zájem o ochranu životního prostředía      informujte našim prostřednictvím  širokou veřejnost o Vašich krocích.

 

 

 

 

Zástupci o.s. Hezké Jižní Město

Ing. Radka Soukupová

Ing. Jiří Krautwurm, PhD.

Mgr. Zděnek Kvítek, PhD