OS Hezké Jižní Město
 

Ing. Světlana Kubíková
ředitelka sekce Útvar rozvoje města
Magistrát hl. m. Prahy
Hradčanské nám. 8
118 54     Praha 1

V Praze 23.  května 2005

 

Věc:  Otevřený dopis OS HJM, zaslaný do časopisu Architekt

Vážená paní ředitelko,

obracíme se tímto otevřeným dopisem na Vás, ředitelku sekce zodpovědné za územní rozvoj Prahy včetně Jižního Města. V článku publikovaném v časopise Architekt (4/2005) uvádíte:

  • Došlo k výrazné diferenciaci polohových hodnot…na území hlavního města Prahy. Z toho vyplývá, že zcela jiné obytné projekty lze realizovat v Břevnově či Košířích a jiné na okrajových sídlištích. Neznamená to, že i levnější byty by neměly mít kvalitní architekturu, ale téměř zákonitě budou mít nižší standard. Do tohoto standardu se pak promítá i úsporné využití území vyvolané potřebou ekonomiky výstavby.
  • Významná část původních obyvatel Jižního Města již je nebo v blízké době bude seniory… nová bytová výstavba znamená určité zpomalení těchto trendů.
  • Jižní Město … má řadu dlouhodobých deficitů (doprava v klidu, obchod, služby, sportovní zařízení). Tyto problémy je nutné řešit, nelze je však zajistit v rámci nových bytových projektů.
  • Z názorů pana architekta (Karla Maiera, odvolání na jeho článek v čísle 3/2005) plyne inklinace k ideálnímu výsledku v každém čase a za jakékoliv konstelace všech ovlivňujících faktorů, což je typické pro oblast teorie – hůře pak praxe.

 Jak na nás tato slova působí? Co v jejich znění vnímáme? Stručně shrnuto - magistrát (MHMP) buduje cíleně na území 80tisícového Jižního Města sociální ghetto Prahy a namísto toho, aby odstraňoval deficity z minulosti, je jen dále prohlubuje.

 My, obyvatelé Jižního Města se cítíme být zvoleným postupem podvedeni. V dobré víře jsme investovali do privatizace a regenerace domů a počítali s tím, že MHMP a městská část využijí tyto prostředky k odstraňování uvedených deficitů. Chceme žít v moderním bezpečném městě, které nebude jen noclehárnou a přestupní stanicí pro ty, kteří si lepší bydlení v Praze nemohou dovolit. Jižní Město má dnes díky své poloze a přírodním podmínkám potenciál k vytvoření kvalitní městské čtvrti. Domníváme se, že hlavním heslem územního rozvoje Prahy by měla být integrace obyvatelstva, nikoli prohlubování Vámi uváděné „diferenciace“ mezi sídelními celky.

 Pokrytí deficitů vyžaduje nepochybně určitý územní prostor. Vzhledem ke kritickému nedostatku volných ploch by měly být proto dle našeho názoru zmiňované deficity přednostně řešeny právě na pozemcích ve vlastnictví MHMP. Namísto toho se připravuje postup, který pozemky zaplní nadměrně zahuštěnou bytovou zástavbou „nižšího standardu s úsporným využitím území vyvolaného potřebou ekonomiky výstavby“. Přitom předmětné území bylo zakladateli Jižního Města do počátku 80. let určeno k pokrytí části uváděných deficitů a později bytové zástavby vyššího standardu. Není to paradoxní? Poslední úprava koeficientu, jak ji v případě Milíčova požadoval investor, se tak stává vzorovým příkladem zcela odlišného neadekvátního vidění potřeb Jižního Města odbornými útvary (územního rozvoje, dopravy, OŽP) MHMP, které bytovou zástavbu nízkého standardu schvalují, na rozdíl od týchž odborů ÚMČ Prahy 11, které ji naopak jednoznačně odmítají.

Vážená paní ředitelko, žádáme Vás jako vedoucí koncepčního oddělení rozvoje Prahy, abyste nás seznámila s návrhem rozvoje Jižního Města jako plnohodnotné součásti Prahy a s koncepčními plány pokrytí Vámi uvedených deficitů na Jižním Městě.

Vyzýváme všechny politické kluby Zastupitelstva MČ Prahy 11, aby podpořily náš otevřený dopis a ve své praktické politice podporovaly stanoviska odborných útvarů ÚMČ Praha 11.

 

                                                            Za Výbor Občanského sdružení Hezké Jižní Město

                                                                        Eva Šulistová

                                                                        Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D.

                                                                        Mgr. Zdeněk Kvítek, Ph.D.

                                                                        Mgr. Josef Nedorost

Zasláno k vyjádření následujícím klubům v Zastupitelstvu MČ Praha 11:

  • ČSSD
  • DJK
  • KSČM
  • ODS
  • SNK
  • CHNS - Chodov